070 – 3909797 info@laakhavens.nl

Bolf

Stichting Bolf Laak

De Stichting BOLF is op 4 december 2020 opgericht door actieve bewoners uit het hierna omschreven werkgebied. Ontstaan vanuit de behoefte van de bewoners inspraak te regelen, daar waar die mogelijk is. Inspraak  bij de omvangrijke bouwplannen die men de komende jaren in het gebied van plan is door te voeren onder de kreet CID Central Innovation District. CID is een Gemeentelijk masterplan van bouwactiviteiten, die rond de drie Haagse openbaar vervoer stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan Van Noi zijn beslag gaat krijgen. Er is een site www.bewonerslaak.nl beschikbaar, waardoor u meer te weten kan komen over de plannen in het werkgebied.

Werkgebied

Om een en ander hanteerbaar te houden is door BOLF Laak  het werkgebied begrensd.
De grenzen worden gevormd door de spoorlijn ten westen van de Waldorpstraat, het water langs de Bontekoekade en de Goudriaankade, de Laakbrug, het wegdek van de Neherkade en de Calandstraat tot aan de genoemde spoorlijn; In dit gebied zijn de Haagse Hoge School en station Hollands Spoor prominent aanwezig.

De stichting BOLF probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het signaleren en volgen van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op

het woon- en leefklimaat in de wijk of delen daarvan, en het informeren van

de bewoners over deze ontwikkelingen.

  • het organiseren en begeleiden van de inspraak van de bewoners van de

wijk op de daarvoor bestemde plaatsen en in het bijzonder bij het gemeentebestuur van Den Haag.

Daarbij de belangen van een goed woon- en leefklimaat voor te staan.

  • het bevorderen van de communicatie binnen de wijk onder meer door

middel van het verspreiden van een (elektronische) nieuwsbrief en overleg met anderen onder andere in het wijkberaad Laak;

  • het organiseren van bewonersvergaderingen.

De stichting BOLF heeft een bestuur van drie personen:

Peter van Daalen de Jel voorzitter, Hanny Troost secretaris, Maarten van Muijen penningmeester. In deze nieuwsbrief zult u van BOLF Laak vaker over de ontwikkelingen in het gebied horen Via de site www.bewonerslaak.nl blijft u op de hoogte.